[]

Đọc Sách Vào Mùa Hè

Đọc Sách Vào Mùa Hè

 
  
Hãy bắt đầu mùa hè của em với chương trình tập đọc tại thư viện công cộng. Mỗi cấp lớp có hơn 50 tác phẩm để chọn lựa. Tại thư viện có nhiều quyển sách để các em có thể tự đọc.

Hãy tận hưởng cảm giác đọc sách một mình!
 
  
Danh sách những tác phẩm dưới đây là bằng tiếng Anh. Quý vị hãy in danh sách nào thích hợp với con mình, mang đến thư viện gần nhà và nhờ vị quản thủ thư viện tìm giùm những tác phẩm trong danh sách đó. 
  

Danh Sách Những Quyển Sách Đọc Vào Mùa Hè Cho Cấp Lớp Mẫu Giáo - 2

Danh Sách Những Quyển Sách Đọc Vào Mùa Hè Cho Cấp Lớp 3-5

Danh Sách Những Quyển Sách Đọc Vào Mùa Hè Cho Cấp Lớp 6-8

Danh Sách Những Quyển Sách Đọc Vào Mùa Hè Cho Cấp Lớp 9-10

Danh Sách Những Quyển Sách Đọc Vào Mùa Hè Cho Cấp Lớp 11-12

 
  

Thông Tin Liên Quan

 
Thơ Giám Đốc Sở Gởi Phụ Huynh Về Việc Đọc Sách Vào Mùa Hè (K-2)   
Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh Có Con Nhỏ (học dưới lớp 3)