[]

Ghi Danh Tham Dự Phiên Họp Hậu Tuyển Cử

Tên/First Name *
Họ/Last Name *
Số ĐT/Phone #
E-Mail
Vai Trò/Role Phụ Huynh/Parent     Học Sinh/Student     Nhân Viên Trường/Staff Member     Thành Viên Cộng Đồng/Community Member    
Chỉ dành cho phụ huynh: Tên Đứa Trẻ/Child's Name
Chỉ dành cho phụ huynh: Trường của đứa trẻ/Child's School
Tôi muốn tham dự :/I am interested in attending: THỨ BA NGÀY 17 THÁNG GIÊNG NĂM 2017; 5:00 – 7:30 Tối
Quý vị có cần người thông dịch hay không?/Do you need Vietnamese interpretation? Yes/Có     No/Không    
Do you need childcare? Yes/Có     No/Không     *

Xin bấm vào chữ "save" sau khi điền xong