[]

Trung Tâm Trợ Giúp


Nếu quý vị cần giúp đỡ những gì liên quan đến việc học hành của con em mình thì hãy viết cho chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị. Nếu quý vị cần hẹn gặp nhà trường hoặc nhân viên của Sở Giáo Dục thì hãy điền vào những thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ chuyển lời yêu cầu của quý vị đến cơ quan có liên quan và sẽ xác nhận cho quý vị biết sớm nhất. 

Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc quan tâm gì không liên quan đến việc học hành của con em mình, xin bấm vào đây:

Nếu quý vị mới đến thành phố này và muốn biết con mình nên học trường nào, xin hãy nhấp vào đây (Tìm Trường); Hãy điền địa chỉ nhà của quý vị vào ô, sau đó bấm vào chữ "Tìm".

Nếu tình trạng trường sở của con quý vị bị thay đổi vì Kế Hoạch Xây Dựng Tổng Thể, và quý vị không biết con mình nên học trường nào vào tháng 9 năm nay, xin vui lòng cho chúng tôi biết những thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị liền.

Địa chỉ Email của quý vị *
Đề Tài: Help Center (Vietnamese)
Tên Phụ Huynh *
Số điện thoại ban ngày *
Địa chỉ email *
Tên Học Sinh *
Lớp *
Con tôi đang hiện theo học tại trường thuộc Sở Giáo Dục Có     Không    
Nếu có, xin cung cấp số thẻ học sinh của học sinh (K-8)
Trường mà con tôi đang theo học
Địa chỉ của trường
Tên giáo sư của con tôi (không bắt buộc trả lời)

Tôi yêu cầu được gặp: Giáo Sư     Giáo Sư Cố Vấn     Hiệu Trưởng     Khác (ghi cụ thể tên)    

Vào
Ngày
Giờ
Tôi cần thông dịch viên trong buổi họp Có     Không    

Tôi muốn báo cáo một sự kiện xảy ra cho người nào đó tại trường của con tôi (Xin kể sự kiện này một cách tóm tắt)

Tôi muốn bày tỏ sự quan tâm của tôi Thành tích học tập của con tôi
Sự an toàn của con tôi tại trường
Cách thức để ghi danh con tôi vào trường thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia
Cách thức để giải quyết nhu cầu giáo dục đặc biệt của con tôi
Cách thức để ghi danh con tôi vào chương trình nhà trẻ của sở
Những vấn đề khác

ghi cụ thể

Và sau cùng, nếu muốn, quý vị có thể gọi đường dây nóng bằng tiếng Việt số 215-400-8486 để nhắn lại. Nhân viên nói tiếng Việt của chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị sớm nhất.

Sau khi quý vị điền thông tin vào, xin bấm vào chữ "save"
Verify Your Humanity

captcha