[]

Giải Đáp Thắc Mắc


 
 

 

Giải Đáp Thắc Mắc

Giải Đáp Thắc Mắc Về Chương Trình Nhà Trẻ (Trả lời)
 Con tôi nên học ở trường nào? (Trả lời)
Làm sao tôi có thể ghi danh học cho con tôi? (Trả lời)
Để nộp đơn xin chuyển trường hoặc xin cho con tôi vào học ở trường
có quy định tuyển sinh đặc biệt thì tôi phải làm gì? (Trả lời)
Tôi phải làm những thủ tục gì để trở thành người giám hộ pháp lý? (Trả lời 1, 2)
Tôi cần biết những gì khi con tôi lên cấp lớp mới? (Trả lời)
Tôi có thể tìm lịch năm học của Sở Giáo Dục ở đâu? (Trả lời 1, 2)
Tôi cần phải chuẩn bị những đồ dùng học tập gì cho con tôi trước ngày khai giảng? (Trả lời)
Tôi có thể tìm Bản Nội Quy Điều Lệ Nhà Trường ở đâu? (Trả lời)
Những chính sách gì của Sở Giáo Dục liên quan đến việc kiểm diện sĩ số? (Trả lời)
Con tôi có thể mang “vũ khí tự vệ” vào trường hoặc đến
những sinh hoạt của trường hay không? (Trả lời 1, 2)
Tôi nên làm gì nếu con tôi bị ức hiếp hoặc quấy nhiễu tại trường? (Trả lời)
Tôi nên chuẩn bị đến dự phiên họp lấy phiếu điểm của con tôi như thế nào? (Trả lời)
Có cách nào giúp cho con tôi được thành công mặc dù tôi không hiểu được tiếng Anh?
(Trả lời)
 

Tìm kiếm thông tin hoặc nộp đơn khiếu nại?

Vào trang web: www.philasd.org/language/vietnamese/help
Quan tâm về học tập
Chuyên Chở
Vấn Đề Về Giáo Dục Đặc Biệt
Đồng Phục
Bất cứ những vấn đề gì khác liên quan đến việc học tập của con quý vị
 
  
 

Trang Web Tiếng Việt Của>>>