[]

XEM LẠI CHÍNH SÁCH PHỤ HUYNH & GIA ĐÌNH THAM GIA KHẮP SỞ GIÁO DỤC

XEM LẠI CHÍNH SÁCH PHỤ HUYNH & GIA ĐÌNH THAM GIA KHẮP SỞ GIÁO DỤC

Trong niên học 2017-2018, Sở Giáo Dục Philadelphia đang xem xét việc sửa đổi chính sách phụ huynh và gia đình tham gia. Chính Sách Phụ Huynh và Gia Đình Tham Gia được hiệu chỉnh hàng năm phối hợp với, và được đồng ý, bởi phụ huynh / người giám hộ. Sở đang tạo cơ hội để thu thập thông tin phản hồi về những đề suất thay đổi chính sách.

Nếu quý vị muốn để lại ý kiến phản hồi về những đề suất thay đổi chính sách thì xin vui lòng xem lại tài liệu chính sách và trả lời đầy đủ phần khảo sát.
Hãy dành thời gian để xem lại Chính Sách Phụ Huynh và Gia Đình Tham Gia. Xin quý vị vui lòng đọc toàn bộ chính sách này, dành thời gian để ghi xuống bất kỳ phần nào mà quý vị muốn thay đổi hoặc loại bỏ. Khi đọc chính sách, quý vị nhớ bổ sung thêm bất kỳ phần nào mà quý vị nghĩ là quan trọng.
 
Sau khi quý vị đọc Chính Sách Phụ Huynh và Gia Đình Tham Gia hiện tại, hãy dành thời gian để cung cấp thông tin phản hồi của mình. Chúng tôi đã lập ra một cuộc khảo sát ngắn để thu thập những ý kiến và đề xuất của quý vị. Cảm ơn nỗ lực của quý vị trong việc giúp đỡ Sở tiếp tục cập nhật chính sách của mình.