[]

Liên Hoan Gia Đình Cuối Năm


Tên/First Name *
Họ/Last Name *
Số ĐT/Phone #
E-Mail
Vai Trò/Role Phụ Huynh/Parent     Học Sinh/Student     Nhân Viên Trường/Staff Member     Thành Viên Cộng Đồng/Community Member    
Chỉ dành cho phụ huynh: Tên Đứa Trẻ/Child's Name
Chỉ dành cho phụ huynh: Trường của đứa trẻ/Child's School
Tôi muốn tham dự :/I am interested in attending: *
Quý vị có cần người thông dịch hay không?/Do you need Vietnamese interpretation? Yes/Có     No/Không    

Xin bấm vào chữ "save" sau khi điền xong