[]

Chương Trình Giảng Dạy Anh Ngữ


Sở Giáo Dục Philadelphia có khoảng 13.000 Học Viên Anh Ngữ (ELL) từ lớp Pre K đến lớp 12. Chính sách của tiểu bang, liên bang và của Sở Giáo Dục là cung cấp cơ sở và cơ cấu cho các Chương Trình Giáo Dục Anh ngữ bao gồm Anh Ngữ Cho Người Nói Các Ngôn Ngữ Khác (ESOL).

Chương trình ESOL nhấn mạnh đến sự phát triển thành thạo về  Anh Ngữ, hỗ trợ việc học tập các môn học chính, và thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa. Mục đích của chương trình là tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh để các em đạt được trình độ thành thạo về khả năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh theo như quy định về tiêu chuẩn học tập của tiểu bang. Mục tiêu cuối cùng là để chuẩn bị cho học sinh ELL trong quá trình chuyển tiếp vào chương trình học phổ thông và thúc đẩy sự phát triển khả năng Anh Ngữ cần.