[]

Alert Message

Xin hãy điền tờ khảo sát ý kiến dưới đây để quý vị có thể nhận được thông báo về việc thay đổi thời khóa biểu của trường:

Địa chỉ email
(Requester's E-mail)
Tên Phụ Huynh *
(Requester's Name)
Quý vị có muốn nhận thông báo bằng tin nhắn từ điện thoại không?/ via text message? Có/Yes     Không/No     *
Nếu có, xin cho biết số điện thoại di động của quý vị
(Cell Phone #)
Hãng điện thoại gì?/ Provider? AT&T     Nextel     T-Moble     Sprint     Verizon     Khác/other    
Khác. Cho biết cụ thể:
Quý vị có muốn nhận thông báo từ email không?/ Via e-mail? Có/Yes     Không/No     *
Nếu có, xin cho biết địa chỉ email:
(E-mail)
Trường mà con tôi đang theo học/Child's School
Tên Học Sinh/Child's Name
Lớp/Grade
Ngoài những thông báo này, quý vị có muốn nhận những thông tin quan trọng khác của Sở Giáo Dục không?/ to receive other messages? Có/Yes     Không/No     *
Thông Tin Bổ Sung


Sau khi quý vị điền thông tin vào, xin bấm vào chữ "save"