[]

Trang Web Bằng Tiếng Việt Của Sở Giáo Dục Philadelphia

Trang Web Bằng Tiếng Việt Của Sở Giáo Dục Philadelphia


 

1.    Thu hẹp sự lựa chọn của mình

2.    Trao đổi với giáo viên tư vấn của trường

3.    Nếu cần trợ giúp để nộp đơn, quý vị có thể:

       ·  Nộp thắc mắc tại

       ·  Đến Trung Tâm Trợ Giúp Phụ Huynh tại số   440 N. Broad Street


   

Trang Web Tiếng Việt Của>>>