[]

Komisioni i Reformës Shkollore (SRC)

 
Prindër,
 
nëse ju me të vërtetë do të bëni diçka për edukimin e fëmijës tuaj, ju lutemi klikoni ikonën.
 
Register for the School Reform Commission strategy, policy, and priorities meeting on Wednesday March 2, 2016.

Emri/First Name *
Mbiemri/Last Name *
# Telefonit/Phone #
E-Mail
Grupi i Interesit/Stakeholder Group prind/Parent
nxënës/Student
stafi i shkollave/Staff Member
anëtar komuniteti/Community Member

Numri i Pjesëmarrësve/Number of Guests
Nevoja për përkthyes/I will need an interpreter Po/YES
Jo/NO


Pas plotësimit të informacionit, ju lutemi klikoni "save"