[]

Testi PSSA-fillon ne 3 Prill, 2017


Fakte bazike për provimet e PSSA

 • Sistemi i Vlerësimit të Shkollave të Pensilvanisë (PSSA) është një vlerësim i bazuar në kritere referuese standarde, qe përdoret për matjet e
  • Si mësojnë nxënësit individualë lëndët e Anglishtes, Matematikës, dhe Shkencës
  • Si e kryejnë programet shkollore mësimdhënien e nxënësve në subjektet e sipër përmendura
 • Pse është e rëndësishme PSSA?
 • PSSA-Rreth Testit
 • PSSA- Sistemi i Vlerësimit
  • Përshkruesi i Shkallës së vlerësimit/performancës
         Shkalla: 600-1300
         Përshkruesi i Performancës: Nën nivelin Bazë, Bazë, I Aftë, dhe I Avancuar
         Shëmbujt: 1200/I Avancuar në Anglisht, 950/Bazë në Matematikë, ose 620/ Nën nivelin Bazë në Shkencë, etj..
  • Përqindjet e Drejtorive Lokale
         Përcaktimi: Renditja e një nxënësi të dhënë në raport me të gjithë nxënësit pjesëmarrës në një provim, e shprehur në përqindje
         Shëmbull: 75% përqind do të thotë që rezultati i nxënësit është më i lartë se 75% e të gjithë nxënësve pjesëmarrës nga Drejtoria Arsimore e Filadelfias 
        
   Si mund të konvertohen rezultatet e vlerësimeve në përqindje? Klikoni
   këtu
 • Si mund të kem qasje në rezultatet e PSSA?
  • Qasje e shpejtë:  Kërko në Portalin Prindi dhe Familja (PFP) rreth mesit të Qershorit (eshtë shumë e rekomandueshme)-“™farë është PFP?
  • Qasje e ngadaltë:  Kopje në kutinë e postës në muajin Shtator
 • Akomodimet-Gjatë provimet ofrohen disa akomodime për nxënësit e Edukimit Special dhe ata  ELL.  Për detaje, ju lutemi lexoni Akomodimet në PSSA/Keystone
 
 

Dokumenta të tjera për Provimet PSSA

Politika e Paisjeve elektronike
 Kodi i Sjelljes për Pjesëmarrësit e Provimit
Fjalorët Dygjuhësh
Marrëveshja e Prindit për Konfidencialitetin
 
  
 

Faqja e internetit e Drejtoria Arsimore e Filadelfias (Shqip)>>>