[]

Pre K Registration Event

Regjistrimet me Përparësi të Parashkollorëve

 

Njohja me sistemin edukativ parashkollor në Filadelfia

Ҫfarë është Regjistrimi me Përparësi?

           Termi  "përparësi" thjesht nënkupton se ata që kanë paraqitur aplikimet e tyre përpara 31 Marsit, do të merren në konsideratë për pranim më përpara atyre që i kanë paraqitur aplikimet pas datës 31 Mars. Megjithëatë, kjo nuk  do të thotë që çdonjëri nga grupi me  "përparësi" do të pranohet. Kjo do të thotë thjesht që ata kanë shanse më të mëdha për pranim.
 

Keni shumë pyetje rreth edukimit Parashkollor dhe atë të Kopështit në Filadelfia?

         Lexoni FAQ për Parashkollor dhe Kopësht
 

Gjeni shkollën e zonës tuaj

Përdorni Gjetësin eVendndodhjes së Shkollës
 

Si mund të regjistrohet një fëmijë në programet parashkollore?

          Shkarkoni, plotësojeni dhe nisni PreK Application Packet.  Ju lutemi paraqitni vetëm formularët  në Anglisht, formularët e përkthyer në gjuhën amtare, janë vetëm për reference (Paketa e Aplikimit për Parashkollorët).
 

Ҫfarë duhet t’i thoni mësuesit, kur fëmija juaj futet në një program parashkollor, ose kopësht?

          Shkarkoni, plotësoni dhe dërgoni  njëPaketë të Listës së Kërkuar për Kopësht
 
Karta promovuese e regjistrimit në Pre K
Fletushkë për Para K
 

Informacione/burime të tjera të dobishme

Rrugët për mbështetjen në shtëpi të aftësive të fëmijës në Lexim dhe Shkrim.
Të kuptuarit e Niveleve të Leximit K-3, të fëmijës tuaj
Fjalët Pamore të fëmijës tuaj në K-3
FAQ për Programin FAST ( Familjet dhe Shkollat Sëbashku)
 
 

Jeni në kërkim të temave të tjera nga ato të Edukimit të Hershëm të Fëmijëve?

 
  
 
 
Faqja e internetit e Drejtoria Arsimore e Filadelfias (Shqip)>>>