[]

Pyetjet më të Shpeshta

 
 
 
  

Pyetjet më të Shpeshta dhe Përgjigjet e tyre

 
Pyetjet Më Të Shpeshta Për PreK (Përgjigje)  
Në çfarë shkolle duhet të shkojë fëmija im?  (Përgjigje) 
Si duhet t’a regjistroj në shkollë fëmijën tim?  (Përgjigje) 
Si duhet të aplikoj për transferim shkolle, ose për një shkollë me pranim speciall?  (Përgjigje) 
Ҫfarë proçedure duhet të ndjek që të bëhem kujdestar ligjor?  (Përgjigje 1, 2) 
A ka ndonjë gjë të cilën unë duhet t’a mësoj, ndërsa fëmija kalon në një klasë më lart?  (Përgjigje) 
Ku mund t’a gjej kalendarin mësimortë Drejtorisë Arsimore?  (Përgjigje 1, 2) 
Ҫfarë paisjesh shkollore duhet të marr për fillimin e vitit shkollor?  (Përgjigje) 
Ku mund t’a gjej  Kodi e Sjelljes së Nxënësit?  (Përgjigje) 
Cilat janë politikat e Drejtorisë Arsimore në lidhje me frekuentimin?  (Përgjigje) 
A mundet që fëmija im të mbajë me vete armë për
“vetëmbrojtje” në shkollë, ose aktivitetet shkollore?  (Përgjigje)
 
Ҫfarë duhet të bëj nëse fëmija im është viktimë e bullimit, ose ngacmimit në shkollël?  (Përgjigje) 
Si duhet të përgatitem për takimin prind/mësues?  (Përgjigje) 
A ka ndonjë mënyrë që të mund të ndihmoj fëmijën tim në mësime,
ndonëse unë nuk kuptoj anglisht? (Përgjigje)
 
  

Kërkoni informacion, ose do të paraqitni një ankesë?

 
Telefononi: 215-400-8480, ose shkoni në: www.philasd.org/language/albanian/help 
  
Probleme Mësimore 
Transport 
Probleme të Edukimit Special 
Uniforma Shkollore 
Ndonjë problem tjetër që përbën shqetësim për Edukimin e Fëmijës tuaj 
  
 
 
 
  

Faqja e internetit e Drejtoria Arsimore e Filadelfias (Shqip)>>>