[]

PERCAKTIMI I BEZDISJES, FRIKESIMIT OSE DHUNIMIT


 

Për raportimin e një incidenti të sjelljes së dhunëshme, ju lutemi plotësoni sa më mirë formularin në gjuhën shqip ose anglisht.

Adresa e Emailit/Your e-mail *
EMRI/Your Name
TELEFONI/Contact Phone Number
EMRI I PERSONIT TE DHUNUAR/Name of the Victim *
EMRI I SHKOLLES TE TE DHUNUARIT/Victim's School *
KLASA/Grade *
ORA, DATA DHE VENDI I INCIDENTIT/Time, Date and Location of the Incident
EMRI(AT) E DHUNUESIT(VE)/Name(s) of the Offender(s)
Ju lutemi përshkruani incidentin dhe specifikoni veprimet e dhunuesit(ve) dhe veprimet e të dhunuarit(ve)/Descriptions of the Incdient

Dëshmitari(ët) i incidentit (ju lutemi përfshini emrin(at) e nxënësit dhe/ose e të rriturit (ve):/Witnesses (Names of the Students and/or Adults)
Ju mund të zgjidhni të mos tregoni emrin dhe informacionin e kontaktit në këtë raport, por pa informacionin tuaj të kontaktit, hetimi i incidentit bëhet më i vështirë. Ne do ti hetojmë të gjitha raportet, por është e qartë se sa më tepër informacion të kemi, përfshirë dhe identiteti i raportuesit, aq më përmbledhës do të jetë investigimi.

Ju lutemi klikoni “save”, që të dërgoni raportin e plotësuar
* VEMENDJE: Nëse nuk merrni njoftim nga ne brënda 24 orëve, ju lutemi telefononi në numrin (215-400-8480).