[]

Alert Message

Ju lutemi plotësoni pyetësorin më poshtë në mënyrë që të merrni mesazhe urgjente për ndryshimin e orarit të shkollës:

Adresa e E-mail *
(Requester's E-mail)
Emri prindit *
(Requester's Name)
Dëshironi të merrni mesazhe urgjence nëpërmjet tekst mesazhit?/Via text message? Yes/Po     No/Jo     *
Në rast se po, ju lutemi shënoni numrin tuaj të celularit:
(Cell Phone #)
Kush është kompania juaj e celularit?/Provider? AT&T     Nextel     T-Moble     Sprint     Verizon     Tjetër/other    
Tjetër. Ju lutemi specifikojeni:
Dëshironi të merrni mesazhe urgjence me email?Via e-mail? Yes/Po     No/Jo     *
Në rast se po, ju lutemi shënoni adresën tuaj të email_it:
Shkolla që ndjek fëmija/Child's School
Emri i Fëmijës/Child's Name
Klasa e fëmijës/Grade
Dëshironi të merni edhe informacione të tjera të rëndësishme, përveç mesazheve, nga Drejtoria Arsimore e Filadelfias?/Other messages? Yes/Po     No/Jo     *
Informacion shtesë


Pas plotësimit të informacionit, ju lutemi klikoni "save"